top of page

Om Body State Theory

The Body State Theory (BST) grundades av Gunilla Klensmeden Popper och tar utgångspunkt i kroppens behov för trygghet. Vad som upplevs som trygghet varierar med åldern. Små barn har stort behov för hjälp för att känna sig trygga, större barn har behov för att kunna hjälpa sig själva.

 

Kroppen är en fysiologisk organism som i stort sett saknar ett verbalt språk men kommunucerar nonverbalt med gester, miner, hållning etc. Människor, däggdjur och fåglar läser kontinuerligt av varandras kroppsspråk. Det erbjuder ett kollektivt skydd. 

 

Kroppsspråket är det dominerande språket också hos människan men till skillnad från andra djur kan vi också, på gott och ont, tolka andras och eget kroppsspråk verbalt. På gott eftersom det hjälper oss att anpassa oss till andra, på ont för att den verbala tolkningen kan vara fel.

 

Felaktiga verbala tolkningar kan framförallt uppstå i situationer som upplevs som hotfulla, såsom avvisning eller angrepp. Tolkningen kan också göra ont, framkalla ilska, skuld eller skam. Allt beror på situationen och på vad som händer efteråt, t.ex. om tröst erbjuds eller inte. 

 

För att vi ska undvika nya hotfulla situationer så minns vi dem. De kan ligga helt under ytan och vara lätttriggade som ömma punkter eller vara bortglömda under flera år och plötsligt komma till liv vid aktivering av minnet och leda till mardrömmar, flashbacks och svåra ångestattacker.

 

Med kunskap om kroppens behov för trygghet och hur hotfulla situationer kan tolkas är det lättare att bearbeta dessa. Det är här BST fyller en funktion genom att fungera som utgångspunkt både för själv-kunskap (psykoeduation) och bearbeta hotfulla minnen (psykoterapi). 

 

 

 

bottom of page